Πρόεδρος
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δημήτριος Κουσενίδης Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Άρθρο 8

Στο Α.Π.Θ. ιδρύεται Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Έργο της Επιτροπής είναι :

1. Η σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας, καθώς και οι αναθεωρήσεις του.

2. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ., προκειμένου να ελεγχθεί, αν συνάδουν προς τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται μόνον κατόπιν αιτήματος :
(α) των ίδιων των ερευνητών,
(β) άλλων μελών ΔΕΠ ή τρίτων, όταν αιτιολογημένα υποστηρίζουν ότι μία έρευνα αντίκειται στους κανόνες δεοντολογίας.
(γ) της Ολομέλειας ή του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών

3. Η αξιολόγηση καταγγελιών κατά τη διεξαγωγή ερευνών, στις οποίες συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ.

4. Η οργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων για θέματα ηθικής και δεοντολογίας των ερευνών με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών ΔΕΠ και των άλλων ερευνητών του Α.Π.Θ.

5. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, που υποβάλλεται στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή αποτελείται από 7 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ., των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

2. Τα μέλη της Επιτροπής ανήκουν σε όλες τις επιστημονικές περιοχές. Η σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν η πλέον αντιπροσωπευτική.

3. Στην Επιτροπή παρέχεται γραμμαρειακή υποστήριξη από την Επιτροπή Ερευνών.

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, η οποία λήγει σε κάθε περίπτωση με τη θητεία της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 5-1-2021.

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-1-2018 όρισε ως μέλη της Επιτροπής τους εξής:

Μέλη: 

Αναπληρωματικά μέλη: