Επιτροπή Φοιτητικών Εστιών

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν στη  λειτουργία και διαχείριση της Φοιτητικής Εστίας (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019).
Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.