Κεντρική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Κεντρική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΕΕΠ) αποτελείται από τις εξής επιτροπής:
α) Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
β) Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
γ) Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
δ) Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης

Η Κεντρική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω επιτροπών.

Η Κεντρική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΕΕΠ) συγκροτείται από τον Πρόεδρό της και από τους Προέδρους των τεσσάρων (4) επιτροπών που την απαρτίζουν.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017