Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών

Εποπτεία
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής

Η Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών αποτελείται από τις εξής επιτροπής:
α) Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
β) Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
 

Η Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω επιτροπών.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία των Επιτροπών είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.