Επιτροπή Υγείας

Εποπτεία
Ανδρέας Γιαννακουδάκης Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Νάτσης Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Επιτροπή Υγείας μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών υγείας που σχετίζονται με την υποστήριξη του φοιτητικού πληθυσμού του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων. Παράλληλα, προτείνει και διοργανώνει δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Η σύνθεσή της προέκυψε στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019 και 3020/3-4-2020.
Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.