Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Δήμητρα Χατζηπαύλου - Λίτινα Καθηγήτρια
Τμήμα Φαρμακευτικής

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών εισηγείται για θέματα προπτυχιακής εκπαίδευσης και έχει την εποπτεία του Τμήματος Σπουδών. Ειδικότερα, διοργανώνει εκδηλώσεις, εκδίδει πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση των φοιτητών και διαχειρίζεται τα προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό στάδιο.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.

Η θητεία  της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.