Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών

Πρόεδρος
Παγώνα Ρούσση Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997360

Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης  μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών που σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα, εισηγείται δράσεις για:  
α) την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. ) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, και
β) την προβολή και διάδοση του έργου του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ με στόχο την  ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ λειτουργεί στο Παν/μιο από το 1999 και παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη ατομικά ή ομαδικά σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών/τριών, όπως είναι το άγχος, οι φοβίες, η εμφάνιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, οι διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, η σεξουαλικότητά τους, η ένταξή τους και συμμετοχή τους στην πανεπιστημιακή ζωή.

Η θητεία είναι διετής.  Λήξη 31-8-2012.
H παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τις Συνεδρίασεις του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθ. 1507/24-11-2010 και 1504/12-11-2010.

Δράσεις: 

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

Ειδικότερα οι δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

  • η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω φοιτητών, και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο,
  • η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών, προκειμένου να τις κάνει  γνωστές σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα
  • η καταγραφή καλών πρακτικών άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3007/30-10-2019

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.