Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4485/4-8-2017

Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4485/4-8-2017, αποτελείται από:
α) τον (την) Αντιπρύτανη (ι) Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο και
β) τους (τις) Κοσμήτορες των Σχολών:
-Θεολογικής,
-Νομικής,
-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
-Φιλοσοφικής,
-Θετικών Επιστημών,
-Πολυτεχνικής,
-Καλών Τεχνών,
-Παιδαγωγικής,
-Επιστημών Υγείας,
-Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και
-Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως μέλη.
Η παραπάνω Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/4-8-2017.
Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2949/16-10-2017