Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4485/4-8-2017

Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4485/4-8-2017, αποτελείται από:

α) τον (την) Αντιπρύτανη (ι) Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο και

β) τους (τις) Κοσμήτορες των Σχολών:

-Θεολογικής,

-Νομικής,

-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

-Φιλοσοφικής,

-Θετικών Επιστημών,

-Πολυτεχνικής,

-Καλών Τεχνών,

-Παιδαγωγικής,

-Επιστημών Υγείας,

-Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και

-Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως μέλη.

Η παραπάνω Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/4-8-2017.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2949/16-10-2017