Επιτροπή ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Ανδρέας Μαμώλος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Το κύριο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει την κατάθεση προτάσεων για τη θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στην ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών στο Α.Π.Θ..

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Άννα Εμμανουήλ, διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας Συγκλήτου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.