Επιτροπή ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων - κλινικών

Εποπτεία
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Ανδρέας Μαμώλος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Το κύριο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει την κατάθεση προτάσεων για τη θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στην ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών στο Α.Π.Θ..

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 2911/8-4-2015, 2965/29 και 30-8-2018 και 2968/3 και 4-10-2018.