Επιτροπή Εποπτείας Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πρόεδρος
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Καθηγητής
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δέσποινα Παπαδοπούλου Καθηγήτρια
Τμήμα Φιλολογίας

Η θητεία είναι διετής. (Π.Δ.1051/77).
Έναρξη: 1-9-2019 - Λήξη: 31-8-2021.  

Η σύνθεση της Επιτροπής προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ. 2998/22-7-2019.