Επιτροπή Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Ιωάννης Τζιφόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας

1. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ιδρύματος, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1.2 του Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έντεκα (11) μέλη ΔΕΠ, τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης - Κέντρο Πληροφόρησης και δύο (2) βιβλιοθηκονόμους του ΑΠΘ.

Η Επιτροπή μετονομάστηκε από "Επιτροπή Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης" σε "Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)", στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016.

Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2018
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τις Συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017 και 2945/25-7-2017.