Επιτροπή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Εποπτεία
Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Πρόεδρος
Ιωάννης Βράμπας Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του Α.Π.Θ.
Ειδικότερα φροντίζει για τις αθλητικές υποδομές και τον εξοπλισμό, εποπτεύει τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστη-
ριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η παρακάτω επιτροπή προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμ. 3007/30-10-2019.
Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.