Επιτροπή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Γεώργιος Γρούϊος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

1. Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του Α.Π.Θ.
Ειδικότερα φροντίζει για τις αθλητικές υποδομές και τον εξοπλισμό, εποπτεύει τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστη-
ριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η παρακάτω επιτροπή προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμ. 2943/22-6-2017.
Η θητεία είναι διετής και λήγει στις 31-12-2018.