Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Εποπτεία
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Πρόεδρος
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Αντιπρόεδρος
Δημοσθένης Σαρηγιάννης Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αντιπρόεδρος
Θωμάς Κωτσόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

1. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει ως έργο την ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα με σκοπό την προβολή του στο εξωτερικό. Ακόμη έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

2. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων αποτελείται από δεκαπέντε μέλη ΔΕΠ  τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.