Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Πρόεδρος
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αντιπρόεδρος
Αναστασία Κυρατζή Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωλογίας

1. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει ως έργο την ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα με σκοπό την προβολή του στο εξωτερικό. Ακόμη έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

2. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, από τα οποία δεκατρία είναι μέλη ΔΕΠ και το ένα στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.