Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόεδρος
Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

1. Η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει την εποπτεία του Τμήματος Σπουδών. Ειδικότερα, φροντίζει για την ενημέρωση των πρωτοεγγραφόμενων φοιτητών/τριών με τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και την έκδοση πληροφοριακού υλικού και διαχειρίζεται τα προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

2. Η Επιτροπή Σπουδών αποτελείται από δώδεκα μέλη μέλη από τα οποία τα έντεκα είναι μέλη ΔΕΠ και ένα στέλεχος από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

 Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.