Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014,  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία"
"Διδακτική Μεθοδολογία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας"
"Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία"
"Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης Γερμανικά - Ελληνικά"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία"
"Διδακτική Μεθοδολογία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας"
"Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία"
"Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης"

και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το μητρώο:

"Διδακτική των γλωσσών με έμφαση στη γερμανική γλώσσα".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

Συνημμένα αρχεία: