Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Οδοντιατρικής

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2899/5 & 8 -12-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2899/5 & 8-12-2014  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οδοντιατρικής για τo γνωστικό αντικείμενο: "Στοματολογία" 

 και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (8-12-2016), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2901/29 -12-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2901/29-12-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οδοντιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χεριουργική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (29-12-2016), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2917/29-10-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο "Ορθοδοντική".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (29-10-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων", "Ενδοδοντολογία", "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία", "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία Στόματος" και "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Ακτινολογία".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία" και "Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 - 7 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 - 7 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Οδοντική Χειρουργική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Παιδοδοντιατρική" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: