Διαύγεια

Με τον νόμο 3861/13-7-10 ΦΕΚ 112 τ.Α ́ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.

Υπόχρεοι για ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι όλα τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του αναφερθέντος νόμου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα.

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΑΠΘ προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ.49923/18-4-08 ΦΕΚ τ.Β ́873/13-5-08.

Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, η μεταβίβαση των παραπάνω αρμοδιοτήτων ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές των προϊσταμένων, σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός τους.

Χρόνος εφαρμογής του νόμου περί ανάρτησης πράξεων στο ΑΠΘ: 1η Νοεμβρίου 2010

 

Πρακτικός οδηγός για τη διαύγεια

Διαύγεια για το ΑΠΘ