Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Χριστοθέα Κορμπή
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995144
+30 2310 995134
Φαξ: 
+30 2310 995119
Email: 

Οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αφορούν τις παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα:

  1. Τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, οικονομικές εκθέσεις, υπηρεσιακά σημειώματα κάθε τύπου και περιεχομένου σχετικά με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, απευθυνόμενα σε πανεπιστημιακές ή άλλες υπηρεσίες ή ιδιώτες.
  2. Τα έγγραφα προς τις Τράπεζες και άλλες υπηρεσίες, που αφορούν σε οικονομικές δραστηριότητες, απόδοση κρατήσεων, κλπ.
  3. Τις καταστάσεις που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα
Προσωπικό: 
Σαράντης Πήττας