Τμήμα Διοίκησης

Προϊσταμένη
Βασιλική Τόμπρου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996757
+30 2310 997497
+302310 996857
Φαξ: 
+30 2310 996788
Email: 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικήσεως υπάγονται:

 • η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων η υπαγωγή των οποίων λόγω της φύσεως των, σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα είναι αδύνατος,
 • ο έλεγχος και η διαβίβαση πρακτικών και εγγράφων που αφορούν την ίδρυση-μετονομασία-κατάτμηση νέων σχολών, τμημάτων, τομέων, εργαστηρίων, κλινικών, μουσείων και λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων των Σχολών και Τμημάτων,
 • ο έλεγχος και διαβίβαση πρακτικών και εγγράφων που αφορούν τις εκλογές πρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων όλων των Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ.,
 • οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ.,
 • η έκδοση πρυτανικών πράξεων επιτροπών χαρακτηρισμού πλεοναζόντων ή άχρηστων υλικών, 
 • η διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών προμηθειώνν και παροχής υπηρεσιών καθώς και επιτροπών διαγωνισμών έργων,
 • ο έλεγχος των Φ.Ε.Κ. και η ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων επί του περιεχομένου τους με αλληλογραφία,
 • ο ελεγχος στοιχείων για την εκδοση και παράδοση της ακαδημαϊκής κάρτας για όλους τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών του Α.Π.Θ.,
 • η ενημέρωση καταλόγων διευθυντών τομέων, εργαστηρίων, κλινικών
 • η ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ("Πόθεν ΄Εσχες") και ενημέρωση της αρμόδιας αρχής,
 • η ενημέρωση καταλόγων εποπτών κτιρίων,
 • η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντίγραφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών,
 • η γραμματειακή υποστήριξη  της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναρρωτικών αδειών για το προσωπικό, και τέλος.

Προσωπικό:

 1. Βασιλική Σαχανίδου
 2. Αγγελική Παπαχρήστου
Προϊσταμένη Αρχή: