Τμήμα Προϋπολογισμού - Απολογισμού

Προϊσταμένη
Αικατερίνη Πάτκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995144
+30 2310 995136
+30 2310 995123
+30 2310 991179
+30 2310 995029
+30 2310995148
Φαξ: 
+30 2310 248652
Email: 

Στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται:

-η κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

- οι αναμορφώσεις του προϋπο­λογισμού, η σύνταξη του απολογισμού, ο έλεγχος και η παρακολούθηση λογαριασμών του Πανεπιστημίου σε τράπεζες και η μεταφορά πιστώσεων,

- σύνταξη προ­ϋπολογισμού μισθοδοσίας και η παρακολούθηση των αριθμητικών προβλέψεων - θέσεων του προσωπικού, η παρακολούθηση των πιστώσεων προϋπολογισμού,

-η κα­ταχώρηση των χρηματικών ενταλμάτων στα λογιστικά βιβλία, η τροποποίηση των πιστώσεων».

 

  •  
Προσωπικό: 
Ευγενία Ακριτίδου
Σοφια Λεουδη
Ιωάννης Μήτρου
Ειρήνη Τομπουλίδου
Μαγδαληνή Σιδηροπούλου