Προϊστάμενος
Βασίλειος Βόλκος

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310 99 6765
2310 99 7148
2310 99 6769
2310 99 1309
2310 99 6766
2310 99 6761

F: 

2310 99 6899

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση και η συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων,
  • η διανομή τους σε υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα κλπ. η διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων και
  • η κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των εγγράφων.

Προσωπικό: 

Σωσσάνα Καλυβιώτη
Δημήτριος Παγωνίδης
Δημήτριος Πασχαλίδης

Προϊσταμένη Αρχή: