Τμήμα Δαπανών

Προϊσταμένη
Μαγδαληνή Φράγκου-Αλεξοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Δαπανών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995137
+30 2310 995162
+30 2310 997241
+30 2310 995157
+30 2310 997260
+30 2310 995145
+30 2310 995147
+30 2310 995158

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

 • Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
 • Έλεγχος πληρότητας όλων των δικαιολογητικών και δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
 • Παρακολούθηση των πιστώσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο
 • Εκκαθάριση και καταχώρηση των παραστατικών δαπανών (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.λ.π.) του τακτικού προϋπολογισμού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Καταχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων στο μητρώο παγίων
 • Έλεγχος και καταχώρηση Τραπεζικών Λογαριασμών, εκχωρήσεων απαιτήσεων και αρχειοθέτηση αυτών
 • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής (εσωτερικού- εξωτερικού)
 • Εκκαθάριση και παρακολούθηση των αποδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και προώθηση αυτών, στην υπηρεσία του Επιτρόπου για καταστατικό έλεγχο
 • Ηλεκτρονική τήρηση αρχείου υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενημέρωση του
 • Αρχειοθέτηση και διασφάλιση του αρχείου των ενταλμάτων προπληρωμής, της Υπηρεσίας Επιτρόπου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαλλαγή του υπολόγου
 • Συλλογή στοιχείων από το αρχείο για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων καταστάσεων
 • Σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τήρηση βιβλίου διεκπεραίωσης
 • Μέριμνα για εκτύπωση και ψηφιακή ανάρτηση των διαφόρων τύπων
Προσωπικό: 
Παναγιώτης Θεολογίδης
Αλέξανδρος Λεωνίδου
Ευαγγελία Ντόκου
Χαρίλαος Χατζηπαντελής
Σύλβια Βαγγέλογλου
Δημήτριος Πούλιος

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ