Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

Προϊσταμένη
Χριστοθέα Κορμπή
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995128
+30 2310 994089
+30 2310 995116
Φαξ: 
+30 2310 995119
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

    Σύνταξη προτάσεων προϋπολογισμού και τροποποιητικών ΣΑΕ Δημοσίων Επενδύσεων, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων παρέδρου και μη, εθνικού και συγχρηματοδοτούμενα ΕΠΑ/ΠΔΕ σκέλους.

    Η λογιστική παρακολούθηση των σχετικών πιστώσεων κατά έργο, η παρακολούθηση των ασφαλιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων και κρατήσεων στα διάφορα ταμεία, αιτήσεις χρηματοδότησης προς ΥΠΟΠΑΙΘ και ΥΠΑΑΝ, διαχείριση εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων απαιτήσεων προς τρίτους, σύνταξη εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης Δημ. Επενδύσεων, πληρωμή εντολών με e-banking στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΥΠΟΔΕ, σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ Τεχνικών Δελτίων Έργων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Παρακολούθηση προόδου πράξης και ολοκλήρωσης έργου ΕΣΠΑ, ετήσιο κλείσιμο με την ΤΤΕ, σύνταξη μηνιαίων στατιστικών πινάκων παρακολούθησης πιστώσεων έργων Π.Δ.Ε.

Προσωπικό: 
Θεόδωρος Σαρουγιαννίδης