Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Προϊσταμένη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310 996834
2310996839
Φαξ: 
+30 2310 996810

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κάθε κατηγορίας έργων,
  • η προκήρυξη και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των έργων και η κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων,
  • η επίβλεψη των έργων που εκτελούνται, οι παραλαβές αυτών, και κάθε εργασία και ενέργεια που απορρέει από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για την εκτέλεση των έργων,
  • η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του,
  • η φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται.
Προσωπικό: 
Καλλιόπη Κοντού
Ελισάβετ Τσόγκα