Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Αικατερίνη Πάτκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995151
Email: 

Οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αφορούν τις παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα:

  1. τα έγγραφα που απευθύνονται στα διάφορα Υπουργεία για θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. τις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών που προΐσταται
  3. τα έγγραφα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν στη διατύπωση αντιρρήσεων για τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων.
  4. τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και προπληρωμής των δαπανών καθώς και τις καταστάσεις που τα συνοδεύουν.
  5. την οπισθογράφηση επιταγών αναφερομένων στο Πανεπιστήμιο.
  6. τα χρηματικά εντάλματα δαπανών και των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα κληροδοτήματα και τις δωρεές.
  7. τις εντολές μετακίνησης των μελών ΔΕΠ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου, καθώς και για εκτέλεση υπηρεσίας, με οικονομική επιβάρυνση για το ΑΠΘ
Χρήσιμα έγγραφα-έντυπα: