Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Βάϊος Μπαμπλέκης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995151

E: 

Οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αφορούν τις παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα:
1. τα έγγραφα που απευθύνονται στα διάφορα Υπουργεία για θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. τις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών που προΐσταται.
3. τα έγγραφα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν στη διατύπωση αντιρρήσεων για τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων.
4. τα έγγραφα προς τα Προξενεία της Ελλάδος για θέματα νοσηλείας υπαλλήλων στο εξωτερικό.
5. τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και προπληρωμής των δαπανών καθώς και τις καταστάσεις που τα συνοδεύουν.
6. την οπισθογράφηση επιταγών αναφερομένων στο Πανεπιστήμιο.
7. τις διακηρύξεις, προκηρύξεις και συμβάσεις που αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέχρι του ποσού που ορίζεται για τη δημοσίευση στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε.
8. τα χρηματικά εντάλματα δαπανών και των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα κληροδοτήματα και τις δωρεές.
9. τις εντολές μετακίνησης των μελών ΔΕΠ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια,ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου, καθώς και για εκτέλεση υπηρεσίας, με οικονομική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.
10. τα έγγραφα προς το ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και φορείς.
11. τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης μέχρι του ποσού των 100.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.