Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

1. Αριθμός Συνεδρίασης : 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

2. Αριθμός Συνεδρίασης 2917/29-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Χρηματοοικονομική- Τραπεζική"

"Πληροφορική με έμφαση στις Οικονομικές Εφαρμογές"

"Διοίκηση Λειτουργιών- Επιχειρησιακή Έρευνα- Πληροφοριακά Συστήματα Διοίοκησης"

"Οικονομετρία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

Συνημμένα αρχεία: