Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2880/5-2-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για το γνωστικό αντικείμενο:

"Νεοελληνική Σκέψη:Φιλολογικές και Φιλοσοφικές διαστάσεις"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (29-10-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

 Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:"Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (12-2-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2947/19-9-2017

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2947/19-9-2017, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:"Μειονότητες: Ιστορία και Εκπαίδευση"

 

Συνημμένα αρχεία: