Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2945/25-7-2017,   ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 122.6/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017 και τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4452/14-2-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-2-2017).