Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Διευθυντής: 
Δημήτριος Παπαμιχαήλ Καθηγητής

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα είναι τα εξής:

Επιστήμες και Μηχανική Νερού

 • μεταφορά και εφαρμογή νερού στις καλλιέργειες – άρδευση - στράγγιση γεωργικών εδαφών
 • θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη της κίνησης των ρευστών
 • Υδατικοί πόροι - διαχείριση υδατικών πόρων – προέλευση αρδευτικού νερού
 • προστασία υδατικών πόρων από ρύπανση και υποβάθμιση
 • προστασία γεωργικών εκτάσεων από πλημμύρες - εκμετάλλευση του δυναμικού των υπόγειων νερών
 • εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων - προστασία παράκτιων περιοχών από εισροή αλμυρού νερού
 • σχεδιασμός και μελέτη αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων - σχεδιασμός και μελέτη προγραμμάτων ορθολογικής άρδευσης
 • σχεδιασμός μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών συγκέντρωσης και αποθήκευσης του νερού
 • γεωτεχνικές μελέτες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων εγγείων βελτιώσεων

Εδαφολογία

 • γένεση και ταξινόμηση εδαφών - διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση
 • υποβάθμιση εδαφών – ρύπανση και αποκατάσταση - προβληματικά εδάφη - ποιότητα εδάφους
 • γεωργία ακριβείας
 • διαχείριση εδαφικών πόρων
 • χημικές, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους
 • γονιμότητα και μικροβιολογία εδάφους
 • χαρτογράφηση και αξιολόγηση γεωργικών εδαφών
 • τηλεπισκόπηση στη γεωργία και  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Γεωργική Μηχανική

 • μηχανές και ελκυστήρες στη γεωργία - εκμηχάνιση καλλιεργειών - εξηλεκτρισμός στη γεωργία
 • εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων
 • φυσικές διεργασίες στη γεωργία
 • διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων
 • αυτοματισμοί στη γεωργία
 • διαχείριση αγροτικών λυμάτων
 • ήπιες μορφές ενέργειας στη γεωργία
 • θερμοκήπια: χωροταξία, σχεδιασμός, υλικά κατασκευής, εξοπλισμός, ρύθμιση περιβάλλοντος
 • κτηνοτροφικές κατασκευές: χωροταξία, σχεδιασμός, υλικά κατασκευής, εξοπλισμός, ρύθμιση περιβάλλοντος
 • στέγαση ζώων: βουστάσια, χοιροστάσια,  προβατοστάσια κ.λ.π.