Έγγραφα Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 - Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/12
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/12
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση για την υποβολή παραίτησης ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12

Αίτηση χορήγησης άδειας Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης βραχύχρονης αναρρωτικής άδειας Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης Η/Υ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας αιμοδοσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης φοιτητικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης σχολικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας εκλογών - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για επιστημονικούς/επιμορφωτικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου/εργασίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για προσωπικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αρχική αίτηση παραίτησης Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση οριστικής παραίτησης Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταξης Διοικητικού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση παραίτησης Υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12

Αίτηση για έκδοση Υπηρεσιακής Κάρτας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Απογραφικό δελτίο Ασφάλισης Δημοσίου - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Οδηγίες συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση για Επιθεώρηση Χώρων Εργασίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12

Δικαιολογητικά μετακίνησης εξωτερικού - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12
Εντολή μετακίνησης Κοσμητόρων-Προέδρων - Τελευταία τροποποίηση στις 9/07/12
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 9/07/12
Εντολή μετακίνησης όλου του προσωπικού πλην μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 9/07/12
Ημερολόγιο κίνησης/ Κατάσταση Πληρωμής - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12
Έντυπο απόδοσης τιμολογίων/λογαριασμών - Τελευταία τροποποίηση στις 9/07/12
Σύμβαση απ' ευθείας ανάθεσης - Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/12
Απογραφικό δελτίο παγίων περιουσιακών στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12
Πρακτικό παραλαβής προμήθειας κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12
Πρακτικό παραλαβής αναλώσιμων υλικών - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12
Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/12

Πρακτικό παραλαβής αναλώσιμων υλικών - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Πρακτικό παραλαβής κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Οδηγίες Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Παγίων Περουσιακών Στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Απογραφικό Δελτίο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Κωδικοί Φορέων Υπόλογων και Κτιρίων - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών - Παροχής Υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12