Προκήρυξη Προγράμματος «Η Θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Η θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ θα υλοποιήσει Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ με τίτλο «Η θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσεγγίσει το θέμα του φύλου από τη σκοπιά της θεολογίας, κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή. Το πρόγραμμα αποσκοπεί περαιτέρω στην εξέταση ποικίλων παραμέτρων του θέματος ώστε να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι και ερευνητές με το ζήτημα της μελέτης των φύλων, τόσο στην Ανατολική, όσο και στη Δυτική θεολογία. Τα σεμινάρια θα εστιάσουν σε θέματα που σχετίζονται με την γενική αντίληψη για το σώμα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην κυρίαρχη χριστιανική ιδεολογία και το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και στη συνέχεια σε ειδικά θέματα που αναφέρονται στις γυναίκες και στη θέση τους στην Εκκλησία, τις ετερόφυλες σχέσεις και τη δυναμική τους, τις ομόφυλες σχέσεις και τους ευνούχους. Θα παρουσιαστούν εξειδικευμένες όψεις που σχετίζονται με τις παραπάνω ειδικότερες θεματικές και διαγράφουν το πλαίσιο της κοινωνικής τους εκδήλωσης. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην παραβολή θεωρίας – πράξης ώστε να διαφανούν συμπτώσεις και αποκλίσεις μεταξύ αφενός της χριστιανικής αντίληψης και αφετέρου της κοινωνικής πρακτικής.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, όσο και σε πιο εξειδικευμένους ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μία ειδικότερη γνώση σε βασικά ζητήματα της θεολογίας. Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε θέματα θεολογικά που αφορούν την πρόσληψη του φύλου στο Βυζάντιο.

Τρόπος Επιλογής

- Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (προτεραιότητα θα δοθεί στους αποφοίτους τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Τέχνης).

- Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους (επιλογή με βάση το πτυχίο και το βαθμό του, καθώς και άλλων τυπικών προσόντων όπως μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο, γνώση ξένων γλωσσών) έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δομή Προγράμματος – Περιγραφή Μαθημάτων

Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Θα πραγματοποιηθούν 26 ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δεκατρία δίωρα μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 έως 19:00).

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

 1. Η πρόσληψη του φύλου στην Ελληνική Πατερική γραμματεία.
 2. Πτυχές μοναστικής άσκησης. Γυναίκες μονάστριες σε ανδρώες μονές.
 3. Ευνούχοι πατριάρχες και άγιοι.
 4. Η πρόσληψη του φύλου στη Λατινική παράδοση.
 5. Γυναίκες χήρες στην πρωτοχριστιανική γραμματεία.
 6. Γυναίκες κεντήτριες κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή.
 7. Αφυλία, ενοφυλία και διάκριση των φύλων στην πατερική παράδοση και στις χριστιανικές αιρέσεις.
 8. Θήλυ και μαρτύριο στη μεταβυζαντινή περίοδο.
 9. Η υπέρβαση των στερεοτύπων για τη γυναίκα στο Βυζάντιο. Μαρτυρίες από τις βιογραφικές εικόνες αγίων γυναικών.
 10. Πτυχές του βίου της βυζαντινής γυναίκας με βάση τις αγιολογικές πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου.
 11. Η κατάργηση των φυλετικών, γενετικών και πολιτιστικών  διακρίσεων στον απόστολο Παύλο. Ενδεικτική πατερική προσέγγιση.
 12. Το φύλο στα πρωτοχριστιανικά κείμενα: αμφισημία και ρευστότητα.
 13. Γυναίκες σε θέση εξουσίας στο Βυζάντιο.

Χώρος διεξαγωγής – Πιστοποίηση – Κόστος συμμετοχής

 • Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η αίθουσα σεμιναρίων του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Βασ. Όλγας 36, 1ος όροφος,  κτήριο «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη).  
 • Με το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 7-11-2018 μέχρι 18-11-2018 και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ:

http://diaviou.auth.gr/kve18_arabatzis

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310992002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kbe.auth.gr

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

      Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                        Χρήστος Αραμπατζής

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων     Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και
                                                                                                   Κοινωνικής Θεολογίας

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Τ: 
2310992002
F: 
2310992004