Προκήρυξη Προγράμματος «Φύλο/ Ταυτότητα φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Φύλο/Ταυτότητα Φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εποχή»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ θα υλοποιήσει Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ με τίτλο «Φύλο/Ταυτότητα Φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εποχή».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να φωτιστεί το θέμα του φύλου και της ταυτότητας φύλου από τη σκοπιά του δικαίου, κοσμικού και κανονικού, στο Βυζάντιο και τη μεταβυζαντινή εποχή μέσα από μία όσο το δυνατόν σφαιρικότερη προσέγγιση. Έτσι, τα σεμινάρια θα εστιάσουν καταρχήν σε θέματα που σχετίζονται με την γενική αντίληψη για το σώμα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην κυρίαρχη χριστιανική ιδεολογία και το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και στη συνέχεια σε ειδικά θέματα που αναφέρονται στις γυναίκες και στη θέση τους στο δίκαιο, τις ετερόφυλες σχέσεις και τη δυναμική τους, τις ομόφυλες σχέσεις και τους ευνούχους. Θα παρουσιαστούν εξειδικευμένες  όψεις που σχετίζονται με τις παραπάνω ειδικότερες θεματικές και διαγράφουν το πλαίσιο της κοινωνικής τους εκδήλωσης και της δικαιικής τους αντιμετώπισης. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην παραβολή θεωρίας – πράξης ώστε να διαφανούν συμπτώσεις και αποκλίσεις μεταξύ αφενός της κυρίαρχης ιδεολογίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο γραπτό δίκαιο και αφετέρου της κοινωνικής πρακτικής.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων όσο και σε πιο εξειδικευμένους ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται στο βυζαντινό δίκαιο.

Τρόπος Επιλογής

- Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

- Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους (επιλογή με βάση το πτυχίο και το βαθμό του, καθώς και άλλων τυπικών προσόντων όπως μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο, γνώση ξένων γλωσσών) έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δομή Προγράμματος – Περιγραφή Μαθημάτων

Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Θα πραγματοποιηθούν 26 ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δεκατρία δίωρα μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 έως 20:00).

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

1)  Σώμα και κυρίαρχη ιδεολογία.

2) Οριοθετώντας θεσμικά τις ετερόφυλες σχέσεις στην Νάξο του 17ου αιώνα.

3) Ευνούχοι και δίκαιο στο Βυζάντιο.

4) Γαμήλιες στρατηγικές και οικονομία στη Χίο (17ος-19ος αιώνας).

5) Το δίκιο του θηλυκού στον καθρέπτη των στερεοτύπων και της ανδρικής δύναμης.

6) Πολιτική, φύλο, θρησκεία και βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία τον 6ο μ.Χ. αι.

7) Έμφυλες διακρίσεις και διαζύγιο κατά την ύστερη οθωμανοκρατία.

8) Ομόφυλες σχέσεις και δίκαιο στο Βυζάντιο.

9)  Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία της βυζαντινής περιόδου.

10) Μια εκ πρώτης όψεως απροσδόκητη συνέπεια του ευνουχισμού.

11) Η γυναίκα από την άποψη της Οθωμανικής δικαστηριακής πρακτικής.

12) Μία πολιτική ιστορία των ευνούχων στο Βυζάντιο.

13) The position of women in Byzantine law. Trends and problems.

Χώρος διεξαγωγής – Πιστοποίηση – Κόστος συμμετοχής

  • Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η αίθουσα σεμιναρίων του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Βασ. Όλγας 36, 1ος όροφος,  κτήριο «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη).  
  • Με το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 7-11-2018 μέχρι 18-11-2018 και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ:

http://diaviou.auth.gr/kve18_papadatou

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310992002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kbe.auth.gr   

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                   Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

      Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                              Δάφνη Παπαδάτου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων      Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ
                                                                                                             

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Τ: 
2310992002
F: 
2310992004