Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Director
Nikolaos Lazaridis Professor
School of Chemistry
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Κτίριο Νέου Χημείου

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997776

Ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (Χ.Τ.Β.Χ.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (ίδρυση: 1960).
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ίδρυση: 1964).
 • Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ίδρυση: 1990).
Διδακτικό αντικείμενο: 

 

Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας:

 • Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία.
 • Φυσικές Διεργασίες.
 • Χημικές Διεργασίες.
 • Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία.
 • Τεχνολογία Αντιρρύπανσης.
 • Τεχνολογία Ανόργανων Υλικών.
 • Φαινόμενα Μεταφοράς.
 • Ανόργανες Χημικές Βιομηχανίες.
 • Τεχνκό Σχέδιο/Τεχνικό-Οικονομικά Στοιχεία.
 • Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας.

Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας:

 • Χημεία Πολυμερών.
 • Τεχνολογία Πολυμερών.
 • Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων.
 • Βιομηχανική Οργανική Χημεία.
 • Οργανική Χημική Τεχνολογία.
 • Καύσιμα-Λιπαντικά.

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων:

 • Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων και Ποτών.
 • Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών.
 • Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών.
 • Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών.
 • Χημική και Βιολογική Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών.
 • Οινολογία.
Ερευνητικό αντικείμενο: 

 

Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας:

 • Γενική Χημική Τεχνολογία (Φαινόμενα μεταφοράς, Ρεολογία ρευστών διεπιφανειών και δυναμικά διεπιφανειακά φαινόμενα, Aνάπτυξη μικρομετρητικών τεχνικών, Φυσικές διεργασίες, προσρόφηση, Χημικές διεργασίες, καταλυτικές διεργασίες, Βιο-διεργασίες και διεργασίες τροφίμων, Μοντελοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών, Τεχνολογία παραγωγής χημικών υλών και προϊόντων, Επιστήμη και τεχνολογίες διαχωρισμών, Σύνθεση – Χαρακτηρισμός – Εφαρμογές υλικών, Διάβρωση και προστασία υλικών, Νανοτεχνολογία και νανοϋλικά, Τεχνολογία ενεργειακών υλών και εξοικονόμηση ενέργειας, Μετατροπή βιομάζας προς καύσιμα και χημικά προϊόντα).
 • Ανόργανη Χημική Τεχνολογία (Τεχνολογία παραγωγής ανόργανων υλών και προϊόντων της ανόργανης χημικής βιομηχανίας και μελέτη των κυριοτέρων ιδιοτήτων τους).
 • Περιβαλλοντική Χημεία (Κατεργασία νερού και/ή αποβλήτων, με την εφαρμογή φυσικοχημικών και/ή βιολογικών μεθόδων και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος την απομάκρυνση των ρύπων και την επαναχρησιμοποίηση του καθαρισμένου νερού,  Κατεργασία τοξικών βιομηχανικών στερεών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση, αδρανοποίηση και σταθεροποίησή τους. Καταλυτικές διεργασίες απομάκρυνσης/καταστροφής αέριων και υγρών ρύπων).

 

Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας:

 • Mελέτη πολυμερισμού και ιδιοτήτων οδοντιατρικών ρητινών και σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας.
 • Μελέτη πολυμερισμού και ιδιοτήτων εποξειδικών ρητινών.
 • Παρασκευή βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών και μελέτη του ρυθμού 
  βιοαποικοδόμησης.
 • Ανάπτυξη και μελέτη μιγμάτων πολυμερών.
 • Μελέτη θερμικής και θερμο-οξειδωτικής σταθερότητας πολυμερών.
 • Μελέτη εκδόχων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Νανοενθυλάκωση φαρμάκων σε πολυμερικές μήτρες.
 • Τροποποίηση φυσικών πολυμερών.
 • Παραγωγή πολυμερικών συστημάτων μοριακής αποτύπωσης (molecular imprinted polymers).
 • Χημική Ανακύκλωση Πολυμερών. 
 • Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών 
  πολυμερικής μήτρας.
 • Κινητική κρυστάλλωσης πολυμερών.
 • Χρήση φυσικών πρώτων υλών στη σύνθεση νέων βιο-πολυμερών.
 • Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης αντιδράσεων πολυμερισμού 
  ελευθέρων ριζών και πολυσυμπύκνωσης, καθώς και πρόβλεψη των μοριακών 
  και δομικών χαρακτηριστικών των παραγομένων πολυμερών.
 • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καθαρισμός με την τεχνολογία της υπερδιήθησης όξινων αζωχρωμάτων συμπλόκων με μέταλλα και αζωχρωμάτων αντίδρασης.
 • Παρασκευή μελανών για ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων. Μελέτη φυσικοχημικών - ρεολογικών ιδιοτήτων τους. Ψηφιακή εκτύπωση.
 • Χρήση φυσικών χρωστικών σε παραδοσιακές και καινοτόμες εφαρμογές στην κλωστοϋφαντουργία: βαφή, συμβατική τυποβαφή, ψηφιακή εκτύπωση.
 •  Παρασκευή και μελέτη σταθερότητας περιβαλλοντικά φιλικών καλλυντικών σκευασμάτων -γαλακτωμάτων.

 

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων:

 • Φυσικά προϊόντα, πηγές φυσικών αντιοξειδωτικών, χημεία ελαιολάδου, χημεία θερμαινόμενων ελαίων, ήσσονα συστατικά λιπών και ελαίων.
 • Λειτουργικές ιδιότητες (γαλακτωματοποιητική, αφριστική, πηκτωματοποιητική δράση) πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών σε συστήματα τροφίμων. Εκτίμηση του ρόλου των βιοπολυμερών στο σχηματισμό της δομής και την υφή των τροφίμων. Ρεολογικές ιδιότητες συστημάτων διασποράς.
 • Μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων και έλεγχος ποιότητας των λιπαρών υλών. α) Συμβολή των μη γλυκεριδικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου (τοκοφερόλες, πολυφαινόλες, υδρογονάνθρακες και χρωστικές) στην οξειδωτική σταθερότητα του προϊόντος, β) έλεγχος ποιότητας του αρτύματος σαφράνι (Crocus L.), γ) αναζήτηση και μελέτη σχέσεων δομής-δραστικότητας φυσικών αντιοξειδωτικών.
 • Παραλαβή και φυσικοχημική μελέτη διαφόρων πρωτεϊνικών κλασμάτων και υδροκολλοειδών από σπόρους (όσπρια, δημητριακά) καθώς και από υποπροϊόντα των γεωργικών βιομηχανιών. Μελέτη διαλυτότητας, συγκράτησης νερού-ελαίου, διεπιφανειακής τάσης και διεπιφανειακής ρεολογίας. Μελέτη ημίρρευστων κολλοειδών συστημάτων τροφίμων, όπως γαλακτώματα και αφρούς. Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων στερεών τροφίμων, όπως πηκτές, προϊόντα κρέατος και αρτοποιίας.
 • Αξιολόγηση της διατροφικής αξίας της επιτραπέζιας ελιάς. Αξιολόγηση της οξειδωτικής σταθερότητας του παρθένου ελαιολάδου. Εκτίμηση της συνεισφοράς συστατικών φυσικών προϊόντων και υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων στην οξειδωτική και θερμική σταθερότητα φυτικών ελαίων. Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 • Μελέτη των λειτουργικών ιδιοτήτων (γαλακτωματοποιητική, αφριστική, πηκτωματοποιητική δράση) βιοπολυμερών σε συστήματα τροφίμων. Μελέτη της συγκράτησης αρωματικών ενώσεων από συστήματα διασποράς. Αξιολόγηση ρεολογικής συμπεριφοράς και οξειδωτικής σταθερότητας συστημάτων διασποράς. Μελέτη της υφής στερεών τροφίμων, όπως πηκτών, προϊόντων κρέατος και αρτοποιίας.
 • Φαινολικό και αρωματικό δυναμικό ελληνικών οίνων Ονομασίας Προέλευσης.
 • Εφαρμογή διαφόρων οινολογικών τεχνικών με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγόμενων οίνων Ονομασίας Προέλευσης.
 • Αντιοξειδωτική δράση ελληνικών οίνων. Σχέση με τη σύστασή τους σε φαινολικές ενώσεις.