Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2880/5-2-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
-«Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Ποταμολογία, Χιονολογία-Χιονοδρομικά Κέντρα»
-«Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Γενετική λιβαδικών φυτών»,
«Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Θρεπτική Αξία και Κατανάλωση της Βοσκήσιμης Ύλης»,
«Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Ποιότητα Βοσκήσιμης Ύλης»,
«Δασική Πληροφορική – Δασική Πολιτική»
«Δασική Πληροφορική, Δίκτυα Υπολογιστών, Διοίκηση Έργων και Βάσεις Δεδομένων» και
«Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών»

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Δασική Τεχνολογία- Προϊόντα Ξύλου, Τυποποίηση» και
«Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2911/24-6-2015
Γνωστικά Αντικείμενα:

"Δασική Οικονομική και Καινοτομία"
" Δασική Εδαφολογία"
" Δασική Βοτανική- Γεωβοτανική"
" Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου"
"Διάνοιξη Δάσους και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος"
"Δασική Βιομετρία με έμφαση στη Δειγματοληψία"
" Λιβαδική Οικοφυσιολογία-Υδατικές Σχέσεις των Λιβαδικών Φυτών"

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων - Υδρομετεωρολογία" και "Διαχείριση Άγριας Πανίδας".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2923/11-3-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Δασική Διαχειριστική και Τηλεπισκόπηση".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Δασική Εδαφολογία" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (9-11-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: