Κείμενο προκήρυξης
Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: info@enl.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, 15ος -18ος αιώνας»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001982482)
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001982666)
 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Κηθηγητή

ΦΕΚ: 

1270/13-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Monday, 20 February, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 30/12/2016 @ 14:58