Είδος διαγωνισμού: Τακτικός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ. (για τα είδη των Ομάδων που ο Διαγωνισμός 365/2016 απέβη άγονος)».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

393/16-6-2017

Προϋπολογισμός: 

65 245€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Monday, 12 June, 2017 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Friday, 16 June, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996903

F: 

2310 996907

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Α. Χατζητριανταφύλλου

Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Submitted on 10/05/2017 @ 13:37