Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη), διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ»,

με προϋπολογισμό 151.451,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV: 45442110-1

Κωδικός NUTS Φορέα: GR122 Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: GR122

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 120.587,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου www.auth.gr/news/tenders. Η παραλαβή της οικονομικής προσφοράς γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από το Τμήμα Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΓΔΤΥΜ), αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους (επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail κλπ.), μέσα από την ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. (www.auth.gr/news/tenders). Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Γραμματείας ΓΔΤΥΜ Α.Π.Θ., 8ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, γραφείο 816, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη) και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

H Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόδειγμα Τύπου Β και βάσει της απόφασης 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) της ίδιας Αρχής για έργο κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες: Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα)
Τεχνικές Πληροφορίες: 2310-996867 (κα. Κ. Δημητρίου).

Για να λάβετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης 02/2017 «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα, πατώντας εδώ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συνεδρίαση της Επιτροπής​

Ανακοίνωση για διακοπή συνεδρίασης της Επιτροπής του διαγωνισμού 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
02/2017
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Tuesday, 27 June, 2017 - 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Tuesday, 27 June, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία