Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή μέσης τάσης στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή μέσης τάσης στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ» με προϋπολογισμό 21.904,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
21 904ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Thursday, 28 September, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996851
Φαξ: 
2310 996810