Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του άγονου είδους αριθ. 9, του Διαγωνισμού αριθ.397/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.397/9
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2949/16-10-2017 (αρ. Πρωτ. 3628/23-10-2017, ΑΔΑ:7Z4446Ψ8XB-ΕΚ8, ΑΔΑΜ: 17REQ002128088 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) Αναλυτή καυσαερίων Βιομηχανικού, για τις ανάγκες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Thursday, 2 November, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Friday, 3 November, 2017 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: