ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 127/2017

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση του οπτικοακουστικού συστήματος στο κεντρικό αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τα τεύχη της διακήρυξης στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00.

Προϋπολογισμός: 73.160,00 με Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

127/2017

Προϋπολογισμός: 

73 160€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Wednesday, 10 January, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Thursday, 11 January, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Submitted on 21/12/2017 @ 13:28