Προκήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) ακόμη μηνών (δύο -2- μήνες με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και δύο -2- ακόμη μήνες με συναίνεση του αναδόχου).
Τίτλος διαγωνισμού: «Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» .
Περιγραφή του έργου: Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) ακόμη μηνών (δύο -2- μήνες με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και δύο -2- ακόμη μήνες με συναίνεση του αναδόχου). Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών του κύριου διαγωνισμού αριθμ. 404/2017 πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης, που θα υπογραφεί κατόπιν της παρούσας ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδικαίως με την υπογραφή της νέας σύμβασης του κύριου διαγωνισμού, χωρίς ουδεμία αποζημίωση του αναδόχου της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
415/2018
Προϋπολογισμός: 
2399630.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Friday, 6 July, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Thursday, 12 July, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία