Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

155/2019

Προϋπολογισμός: 

7 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Thursday, 28 March, 2019 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Friday, 29 March, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Submitted on 14/03/2019 @ 12:48