Προκήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 439/2019 για την τακτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την τακτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης του θέματος είναι η τακτική (υποχρεωτική) συντήρηση, επίβλεψη και επισκευή, για δυο (2) έτη, των ενενήντα ένα (91) ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων και 34 αναβατορίων κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ που λειτουργούν εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από 26-11-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 439

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
439/2019
Προϋπολογισμός: 
€211405.12
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Monday, 6 May, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Friday, 10 May, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία