Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαδραστικού πίνακα για το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
 
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ενός διαδραστικού πίνακα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
INTERACTIVE FLAT PANEL
Screen Size                               at least 55"
Resolution (pixels)                    at least UHD 3840x2160
Brightness (Typical) (nits)          at least 350
Contrast Ratio (Typical)            at least 5,000:1
Viewing Angle                           at least  178° / 178°
Response Time (ms)                  at most  8.5
Light Life (Typical) (hours)        at least 30,000
Display Orientation                    Landscape
Numbers of Touch                     Up to 20 Point Multi-touch
Touch Interface                         x2 (USB type B)
VGA Input                                 at least x1
HDMI Input                                at least x1 (2.0)
HDMI Output                             at least x1
OPS Slot                                    x1
Wall Mounting (VESA) (mm)       4 holes (400 x 200mm) Screw M8 x 25mm
Κωδικός CPV προμήθειας: 30195200-4
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ #2.648,00 €# συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, ώρα 12:00, με ηλεκτρονική αποστολή στο email: georgekolios@psy.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Εάν το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του                                Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 648ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Wednesday, 3 June, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία