Τμήμα Γραμματείας Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. & Μηχ/σης

Head of Department
Kyriaki Matsouka
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310 996823
2310 996822
2310 991399
2310 996824
Φαξ: 
+30 2310 996810
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η παρακολούθηση απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται,
  • η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες και η προώθηση για πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία, |
  • η διαδικασία για την διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών,
  • η συλλογή στοιχείων και η σύνταξη των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου,
  • η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
  • η προκήρυξη και καταχώρηση διαγωνισμών και η εισήγηση εγκρίσεως πιστώσεων στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Administrative Staff: 
Evmorfia Dourouma
Thalassini Chalatzoglou
Georgios Chatzieleftheriou
Nikolaos Papagiannis