Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Φορολογία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συνημμένα αρχεία