Την ερευνητική υποδομή FoodOmicsGR_RI για την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών τροφίμων παρουσιάζει το ΑΠΘ

Την Εθνική Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR_RI. για τον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών τροφίμων θα παρουσιάσει η διεπιστημονική ομάδα BIOMIC του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, η οποία συντονίζει το έργο.
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15Δεκεμβρίου 2020, 15.00 -18.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.
 
Στο έργο συμμετέχουν οκτώ Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής του έργου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(ΙΙΒΕΑΑ).
 
Καθώς η Ελλάδα παρουσιάζει μοναδική βιοποικιλότητα και παράγει μοναδικά αγροδιατροφικά/αλιευτικά προϊόντα, ο χαρακτηρισμός αυτών ως προϊόντων υψηλής αξίας μέσω της χρήσης εξελιγμένης τεχνολογίας αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους.
 
Η Ερευνητική Υποδομή αποσκοπεί στην αναβάθμιση εργαστηριακών τεχνολογιών και την ενίσχυση των υποδομών έρευνας της χώρας. Με χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2021, μία ισχυρή ομάδα νέων ερευνητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων, σε συνέργεια με 60 μέλη τακτικού προσωπικού ελληνικών ιδρυμάτων (μέλη ΔΕΠ και ερευνητές) εργάζονται σε τομείς όπως η γενoμική, η πρωτεωμική, η μεταβολομική, η στοιχειακή μεταβολομική, η ζωοτεχνία και η μοριακή μικροβιολογία για την εναρμόνιση μεθόδων και πρωτοκόλλων.
 
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ερευνητικών υπηρεσιών τόσο για ερευνητές όσο και παραγωγούς με στόχο:
\και προϊόντα) και
1. Τον έλεγχο της αυθεντικότητας, της ιχνηλασιμότητας, της γεωγραφικής και γενετικής προέλευσης τροφίμων μέσω του γενετικού/μοριακού χαρακτηρισμού του ελαιόλαδου, των οίνων και  αποσταγμάτων του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του μελιού, καθώς και άλλων τροφίμων και προϊόντων με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.
 
2. Την ανάδειξη και τη βελτίωση μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών τυποποιημένων τροφίμων αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διατηρησιμότητα.
 
3. Την ανάδειξη της ταυτότητας και της αυθεντικότητας των ελληνικών τροφίμων, όπως και τη βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας. Οι ενδελεχείς αναλύσεις θα προωθήσουν την αξία της διατροφικής παρέμβασης σε ειδικές ομάδες, όπως παχύσαρκους, ηλικιακές ομάδες ή χρόνιους πάσχοντες.
 
4. Τη μελέτη της αξιοποίησης αποβλήτων της βιομηχανίας για ανάκτηση δραστικών συστατικών, χρήσιμων για την υγεία: τυροκομία, οινοποιία, ελαιουργία, χυμοποιία, τυποποίηση φρούτων.
 
5. Τον ενδελεχή έλεγχο για παρουσία ρυπαντών, τοξινών και ανεπιθύμητων συστατικών.
 
Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR, η οποία εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», είναι ανοιχτή σε συνεργασίες και δέχεται σχετικές προτάσεις με απώτερο στόχο τη διερεύνηση ερευνητικών-αναπτυξιακών θεμάτων. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρουσίαση απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1UNtSNXne5Z4BT1MdIWbxPAw11L7Q2IcNuIVGF8svUFM/edit?ts=5faa72c6&gxids=7628
 
Περισσότερες πληροφορίες για την Εθνική Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR_RI: http://www.foodomics.gr

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου