Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: info@agro.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία με έμφαση στην Εδαφοφυσική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18274)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: info@civil.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18275)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: info@physics.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών, Υπολογιστικές Μέθοδοι Δομικών Ιδιοτήτων Στερεών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18276)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997633, e-mail: info@pharm.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18278)
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450, e-mail: info@dent.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18279)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1613/09-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 13-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 24 Δεκεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  23/10/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1613/9-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Thursday, 24 December, 2020 - 15:00