Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995596, e-mail: info@arch.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός-Αστικός Σχεδιασμός και Σύγχρονα Ζητήματα Αστικής Γεωγραφίας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18448)
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996395, e-mail: info@ee.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θερμικά προβλήματα στην Παραγωγή, Μεταφορά και Χρήση της Ηλεκτρικής Ενέργειας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18449)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@vet.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία, Μικροσκοπική και Μακροσκοπική Ανατομική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18450)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1700/22-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 23-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 4 Ιανουαρίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  03/11/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1700/22-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Monday, 4 January, 2021 - 15:00