Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα τεχνικής ορολογίας (κωδικός: ΓΕΡΜ-Β1 ΠΟΛΥΤΕΧ) κατά το χρονικό διάστημα από 22 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου 2021.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων γερμανικής τεχνικής ορολογίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, των οποίων η εφαρμογή θα αφορά στην κατανόηση και σύνταξη γερμανικών τεχνικών κειμένων και στην αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Πληροφορίες για το μάθημα:

Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φοιτητές/ήτριες (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/υποψήφιου διδάκτορες) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Πέμπτη 16.00 - 18.30 από τη διδάσκουσα Παναγιώτα Ποπότη, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021.
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 21 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:00.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Τ: 
2310995165