ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα: «Προϋποθέσεις και
κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας των Εκκλησιαστικών πηγών» από το Διατμηματικό
Δίκτυο Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως (ΚΕΕΠ), το οποίο έχει
συγκροτηθεί και υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
Η συγκρότηση μιας ενιαίας μεθοδολογίας για την οργάνωση των κριτηρίων ερμηνείας της
εκκλησιαστικής παραδόσεως με σκοπό την κατανόηση των ιστορικών διαφοροποιήσεων της
χριστιανοσύνης και των συνεπειών στο γίγνεσθαι των ευρωπαϊκών λαών καθιστά το Δίκτυο φορέα μιας
συντονισμένης προσπάθειας με συνεργασίες στο Βαλκανικό και τον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.
Συγχρόνως η ανάλυση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων εκδόσεως των εκκλησιαστικών πηγών
έχει άμεση εφαρμογή στην πρώτη δράση του Δικτύου, που είναι η κριτική έκδοση της γραμματείας του
Αγίου Δημητρίου, η οποία εκτείνεται σε 15 αιώνες.
Στην Ημερίδα θα παρουσιασθούν σε δύο ενότητες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκδόσεως και
ερμηνείας των εκκλησιαστικών πηγών, δηλ. της Αγίας Γραφής, των ιστορικών, των δογματικών, των
αγιολογικών, των μουσικών κειμένων, των μνημείων της τέχνης και του πολιτισμού της ενιαίας
εκκλησιαστικής παραδόσεως.
Περισσότ ερες πληροφορίες http://web.auth.gr/keepnet/

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ